logo
  Dodaj do ulubionych

samochodowy.jpg
biznes1.jpg

Home FUNDUSZE

Dla kogo są fundusze?

Fundusze zostały utworzone przede wszystkim dla ludzi, dla których ważne jest pomnażanie swoich oszczędności posługując się ogromnymi możliwościami osiągania zysków na rynku finansowym, przy jednoczesnej niewiedzy na temat rynku oraz jego instrumentach. To opcja stworzona dla ludzi, którzy nie są w stanie sami tworzyć analiz, które umożliwiałyby podejmowanie decyzji inwestycyjnych, bądź po prostu nie dysponują odpowiednią ilością czasu na śledzenie bieżących informacji oraz na aktywne inwestowanie. Jeszcze innym powodem korzystania z usług funduszy może być również brak dostępu drobnych inwestorów do niektórych instrumentów i metod inwestowania.

Tymi wszystkimi operacjami zajmują się osoby zarządzające poszczególnymi funduszami i podejmujące w imieniu uczestników funduszu decyzje inwestycyjne. Ich podstawowym zadaniem jest osiąganie jak najwyższej stopy zwrotu z zainwestowanych środków. W zależności od rodzaju funduszu jakim zarządzają, mogą dokonywać inwestycji w ryzykowne instrumenty jak np. akcje, transakcje terminowe, udziały w spółkach z o.o. lub też w bezpieczne instrumenty: obligacje Skarbu Państwa, komunalne, bony skarbowe itp.

Obok osób fizycznych w funduszach mogą lokować swoje środki również osoby prawne oraz podmioty organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

 

Czy warto inwestować w fundusze?

W Polsce inwestowanie w fundusze inwestycyjne jest jeszcze mniej popularne niż w innych krajach świata. Przyczyn tego jest wiele, w tym preferowania tradycyjnych form lokat bankowych, czy też zwykłej nieznajomości instytucji funduszy.

W innych krajach, a szczególnie w USA, ich popularność szybko rośnie. Dzieje się tak dlatego, iż jest to związane z korzyściami wynikającymi z lokowania oszczędności w funduszu.

 

Podstawowe plusy funduszy inwestycyjnych:

 • Bezpieczeństwo lokat
  Przepisy prawne w szczegółowy sposób regulują działalność funduszy inwestycyjnych. Stały nadzór nad nimi należy do Komisji Papierów Wartościowych oraz Giełd, których funkcją jest kontrola w przestrzeganiu obowiązków informacyjnych która nadzoruje przestrzeganie obowiązków informacyjnych przez które rozumie się:

  - publikacji statutu,
  - rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych zarządzanych funduszy.

Wszystkie aktywa funduszu są strzeżone przez depozytariusz, którym może być tylko i wyłącznie bank dysponujący wysokimi kapitałami własnymi (lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA). Poza przechowywaniem środków funduszu, dba  też o zgodność operacji wykonywanych przez fundusz z prawem i regulaminem funduszu, a w razie konieczności może dokonać likwidacji Funduszu i rozdziału środków pomiędzy jego uczestników. Jeśli dojdzie do bankructwa banku depozytariusza, przechowywane aktywa funduszu są wyłączone z masy upadłościowej banku.

Również w przypadku upadłości towarzystwa, nigdy nie mogą być z aktywów funduszu pokrywane ewentualne zobowiązania towarzystwa, ponieważ aktywa funduszu i towarzystwa nie są wspólne.

Rygorystyczne przepisy prawne i nadzór jakiemu podlegają fundusze inwestycyjne powoduje, że są one jedną z najbezpieczniejszych form lokat.

 • Profesjonalność kierowania środkami
  Tylko profesjonaliści posiadający zazwyczaj kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami zatrudniani są do zarządzania wszelkimi środkami przekazywanymi na fundusze. Nad mini natomiast sprawuje kontrolę KPWiG. Zarządzający działają we współpracy z zespołami analityków, których zadaniem jest wyłącznie analiza oraz interpretacja danych napływających z rynku. Analiza dotyczy kondycji finansowej emitentów, których papiery znajdują się w funduszu, sytuacji na rynku ekonomiczno-finansowym w kraju, grupowch zachowań inwestorów, a także penetrując rynek wyszukują potencjalnie dobre inwestycje.
 • Możliwość osiągania dochodów, przewyższających dochody z innych lokat
  Przede wszystkim zadaniem funduszy jest lokowanie powierzonych im środków, tak, aby przynosiły one jak najwyższy zysk przy założonym poziomie ryzyka. Dzięki umiejętnościom zarządzających, ich znajomości rynku finansowego, dywersyfikacji instrumentów w portfelu fundusze mogą stać się korzystnym źródłem zysków.
 • Szybki dostęp do ulokowanych oszczędności
  Otwarte fundusze inwestycyjne dają praktycznie w każdej chwili dostęp do ulokowanych środków, ponieważ uczestnik może w dowolnej chwili zażądać odkupienia jednostek uczestnictwa. Cena odkupienia jednostki przez fundusz równa jest wartości jednostki według aktualnej wyceny. W przypadku niektórych funduszy jest ona dodatkowo pomniejszona o opłatę manipulacyjną (większość funduszy pobiera opłatę manipulacyjna przy zakupie).
 • Możliwość zaspokajania indywidualnych potrzeb inwestycyjnych
  Odpowiadając na oczekiwania inwestorów, towarzystwa funduszy inwestycyjnych stworzyły fundusze inwestujące w różnorodne instrumenty. Wybierając poziom ryzyka jaki jesteś w stanie zaakceptować w inwestycjach, czas na jaki decydujesz się powierzyć funduszowi swoje środki, możesz wybrać fundusz o odpowiedniej polityce inwestycyjnej. Im wyższe ryzyko jesteś w stanie przyjąć, tym bardziej agresywny możesz wybrać typ funduszu, mogący dać wysoką stopę zwrotu w krótkim okresie, ale też przynieść spore straty. Jeśli jesteś jednak ostrożny, nastawiony na długoterminową lokatę i niewielki, ale stały zysk, możesz zdecydować się na fundusze bezpieczne.
 • Możliwość lokowania nawet niewielkich kwot
  Większość otartych funduszy inwestycyjnych pozwala na lokowanie nawet niewielkich środków. Minimalna pierwsza wpłata na nabycie jednostek wynosi zazwyczaj 100 PLN, kolejne mogą być już sporo niższe. Przy tak niewielkich środkach przeznaczanych na inwestycje, nie można w zasadzie myśleć o samodzielnym inwestowaniu np. na giełdzie. Poziom cen większości akcji notowanych na giełdzie jest na tyle wysoki, że trudno liczyć na znaczące zakupy. Również pobierane od każdej transakcji prowizje czynią takie inwestycje nieopłacalne. Dzięki funduszom i grupowemu inwestowaniu możesz partycypować w lokatach w wiele instrumentów płacąc jedynie opłatę manipulacyjną i minimalizując koszty zawarcia transakcji. Fundusze coraz częściej odchodzą nawet od pobierania opłaty manipulacyjnej od uczestników, bądź też ogłaszają znaczne jej obniżki.

Żadne przedsięwzięcie nie ma jednak samych zalet. Inwestowanie w fundusze obok pewnego ryzyka inwestycyjnego, które można zminimalizować wybierając bezpieczny fundusz, niesie również za sobą pewne minusy. Należą do nich:

 • Omylność zarządzających
  Pomimo posiadanej wiedzy i umiejętności czasami zdarza się, że zarządzający funduszem podejmie niewłaściwą decyzję inwestycyjna.
  Największe ryzyko związane jest z inwestowaniem w fundusze akcji (znaczne wahania kursów, zmienność rynku). Szczególnie w przypadku niedostatecznego stopnia dywersyfikacji portfela lub inwestowaniu w spółki jednej branży można zostać narażonym na straty.
 • Koszty działalności
  Tak jak każda osoba prawna, fundusz w trakcie swojej działalności ponosi pewne jej koszty. Należą do nich m.in. opłaty dla towarzystwa funduszy, dystrybutorów jednostek, depozytariusza Zyski inwestycyjne każdego funduszu obciążone są zatem różnymi zobowiązaniami funduszu, przez co wartość aktywów ulega obniżeniu.

 • Podatki
  Od dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

MK FINANCE CONSULTING proponuje Państwu poniższe fundusze:
 


Masz pytania?

kontakt1a.jpg

Użytkownicy

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości